ចិន Dongmeng Machinery ផលិតផល
បញ្ជីផលិតផល
ផលិតផល
ចិន Dongmeng Machinery ផលិតផល
  • ម៉ាស៊ីនធ្វើការបូមខ្សាច់
  • ម៉ាស៊ីនធ្វើការបូមខ្សាច់
    ម៉ាស៊ីនធ្វើខ្សាច់ធ្វើពីដីខ្សាច់ឬខ្សាច់របស់ប្រទេសចិនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការជីករ៉ែរ៉ែការផលិតស៊ីម៉ងតាស៊ិធាតុសំណង់រ៉ែឥដ្ឋបុកស៊ីតអំបូរកញ្ចក់ការសាងសង់សិប្បនិម្មិតខ្សាច់ថ្មនិងកំណាត់លោហៈធាតុផ្សេងៗទៀត។...
  • ស្លាក